Naša multimedialna učebnica "WIKIPEDIA":   

Pracovný variant textovej časti DVD (variant pdf+htm)

Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením

(resp. Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana)

Obsah textovej časti DVD

 

ZÁKLADY JADROVEJ FYZIKY A ELEKTRONIKY

1. Základné pojmy z jadrovej fyziky  (autor: O. Holá, recenzent: J. Staníček) - Va1 

2. Úvodný kurz jadrových reakcií (autor: Š. Šáro, recenzenti: K. Holý a O. Holá) – Va2

3. Základy neutrónovej fyziky a fyziky štiepenia (autori: M. Florek a J. Staníček, recenzenti: K. Holý a O. Holá) – Va3

4. Základné detektory ionizujúceho žiarenia (autor: D. Kollár, recenzent: I. Sýkora) – Va4

5. Základy dozimetrie žiarenia (autor: Chudý. recenzenti: R. Bohm, O. Holá) – Va5

6. Štatistika v radiačnej fyzike (autor: I. Sýkora, recenzent: K. Holý) – Va6

7. Základy jadrovej elektroniky (autor: D. Kollár, recenzent: K. Holý) – Va7

 

ZDROJE IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

8. Prírodné zdroje žiarenia (autor: K. Holý, recenzent: O. Holá) - Vb1

9. Priemyselné zdroje žiarenia (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová a O. Holá) ) – Vb2

10. Reaktorové systémy (autori: V. Slugeň a M. Florek, recenzent: K. Holý) ) – Vb3

 

APLIKÁCIE RÁDIONUKLIDOV

11. Radiačné technológie (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová, O. Holá) ) - Vc1

12. Rádionuklidy v kontrole chemickej výroby a v iných priemyselných aplikáciách (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová a O. Holá) – Vc2

13. Aplikácia rádionuklidov vo výskume a v praxi (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová a O. Holá) – Vc3

14. Rádioaktívne odpady (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová a O. Holá) – Vc4

 

ÚČINKY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

15. Chemické účinky ionizujúceho žiarenia (autori: J. Tölgyessy, M. Harangozó a M. Földesová, recenzent: O. Holá) - Vd1

16. Biologické účinky ionizujúceho žiarenia (autor: R. Böhm, recenzent: O. Holá) – Vd2

17. Mikrodozimetrické modely radiačného poškodenia (autor: R. Böhm, recenzent: O. Holá) – Vd3

 

RADIAČNÁ OCHRANA

18. Základy radiačnej ochrany (autori: D. Nikodémová a H. Cabáneková, recenzent: O. Holá) - Ve1

19. Monitorovanie ionizujúceho žiarenia v radiačnej ochrane (autori: H. Cabáneková a D. Nikodémová, recenzent: O. Holá) – Ve2

20. Pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (autori: H. Cabáneková a D. Nikodémová, recenzent: O. Holá) – Ve3

21. Radiačná ochrana v rádiológii (autori: D. Nikodémová a H. Cabáneková, recenzent: O. Holá) – Ve4

22. Radiačná ochrana v nukleárnej medicíne (autor: E. Füri, recenzent: O. Holá) – Ve5

23. Posudzovanie a riadenie radiačných rizík pre životné prostredie (autori: J. Tölgyessy a M. Harangozó, recenzenti: M. Földesová a O. Holá) – Ve6

ZÁKONY – (Vf )

NORMY - (Vg)

PREKLADOVÝ SLOVNÍK SLOVENSKO-ANGLICKÝ (VH)

24.Atómová a molekulová fyzika (zostavil: J. Chrapan)

25. Jadrová a subjadrová fyzika (zostavili: J. Chrapan a O. Holá)

 

   

Prosím Vás o prehliadnutie textu,
aby sme mohli odstrániť eventuálne chyby.

http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/kniha_web/indexkniha.htm

Last modified 24. 10. 2008