Základy číslicovej a impulznej elektroniky
Obsahuje poznámky a návody k úlohám:
 
D-0 Sylabus prednášky.
D-1 Úvodná úloha.
D-2 Integrované obvody TTL, používané v praktiku.
D-3 Pokusy s kombinačnými obvodmi.
D-4 Sekvenčné obvody na báze preklápacieho obvodu RS.
D-5 Astabilný preklápací obvod (multivibrátor).
D-6 Tvarovanie impulzov (monovibrátor).
D-7 Sekvenčné obvody na báze preklápacieho obvodu D.
D-8 Sekvenčné obvody na báze preklápacieho obvodu JK.
D-9 Pomocné zapojenia
Ako doplnok na praktické cvičenia k textom zo skrípt:
 
Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia II. Skriptá MFF UK 1990.
Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky a automatizácie. Skriptá MFF UK l991.
   
doplnil pre potreby študentov a tiež pre vlastné potešenie Dušan Kollár.
 
 
Anno Domini 2001
Cieľ predmetu: Podať stručný súhrn základných vlastností integrovaných logických členov TTL, ECL a CMOS a informovať o možnostiach ich použitia vo fyzikálnej aparatúre.

Stručný sylabus: V prednáške sa podáva stručný súhrn základných informácii:
 • o prenose impulzného signalu cez zakladne logické členy;
 • o parametroch elektronických spínačov (na báze diody, tranzistora a integrovaného obvodu; o najbežnejšich aritmetických a logických kombinačných obvodoch;
 • o tvarovaní a generovaní logických impulzov;
 • o najbežnejšich logických sekvenčných obvodoch a ich použití v počitadlách, registroch, pamätiach a ďalšich programovateľných obvodoch veľkej integracie.
Prednáška je doplnená praktickými demonštračnými cvičeniami na objasnenie odprednášanej látky
Literatúra:

Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia II. Skriptá MFF UK 1990.
Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky a automatizácie. Skriptá MFF UK l991.

Sylabus k výberovému cvičeniu
“ Základy číslicovej a impulznej techniky”

 1. Základné logické funkcie , typy integrovaných obvodov (TTL, ECL, MOS), realizácia logických funkcii AND, NAND, OR, XOR. Pozitívna a negatívna konvencia logických úrovní. Pravdivostná tabuľka ako základná charakteristika na posúdenie funkcie kombinačného obvodu. Prevodová charakteristika hradla (zaťažiteľnosť, šumová imunita, obvod s otvoreným kolektorom ). Preklápací obvod typu R-S ako príklad najjednoduchšieho sekvenčného obvodu. Preklápacie obvody typu JK, D, T ( asynchrónne a synchrónne, jednostupňové a dvojstupňové preklápacie obvody ( ovládanie úrovňou impulzu -TMS, ovládané jednou z hrán impulzu - TE, ovládané obidvoma hranami impulzu - TEMS). Generovanie skokových impulzov pomocou tlačítka, indikácia výstupných úrovní pomocou LED.
  Úlohy: Pomocou LED a bezzákmitového tlačítka , resp. voltmetra overiť činnosť:
  1. invertora;
  2. hradla NAND, AND;
  3. hradla OR, NOR;
  4. preklápacieho obvodu typu SR.
  5. Zapojiť jeden variant zapojenia multivibrátora a skontrolovať jeho činnosť pomocou osciloskopu. Charakterizovať vplyv časovej konštanty RC a spätnej väzby na funkciu obvodu. Overiť blokovaciu funkciu hradla AND.
    
   Literatúra:
   • L1: Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia 2, 1990 (str. 1-30, str. 60 - 61).
   • L2: Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky, 1993 (str. 23-29 – úloha1d, str. 88 – 92 - úloha 12).
 1. Prenosové oneskorenie hradiel TTL, generovanie krátkych impulzov synchronne so začiatkom , resp. koncom spúšťacieho impulzu. Generovanie predĺžených a skrátených impulzov na základe tvarovanie CR a RC, monovibrátor.
    Literatúra:
    • L1: Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia 2, 1990 (str. 13, str. 58 - 65, obr.8.60)
    • L2: Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky, 1993 (str. 82-87 – úloha11, str. 101–103 - úloha 15).
 1. Pokračovanie skúmania vlastností kombinačných obvodov.
   1. Zapojenie pomocných obvodov indikáciu LED, bezzákmitových tlačidiel a multivibrátora , ako pomocných zariadení pre ďalšiu prácu.
   2. Oskúšanie logických funkcii AND, OR, XOR realizovaných rôznymi hradlami.
   3. Oskúšanie vyhybky pre sériovú tlačiareň.
   4. Oskúšanie funkcie dvojkanálového multiplexora a dvojkanálového demultiplexora.
   5. Oskúšanie činnosti kódera.
   6. Oskúšanie činnosti polovičnej sčítačky.

   7.  

     

    Literatúra:

    • L1: Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia 2, 1990 (str. 30-31, str. 21, str. 10-12).
    • L2: Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky, 1993 (str. 25-26 , str. 93–97 - úloha 13).

   

 1. Obvodová realizácia preklápacích obvodov typu SR, D, T, záchytné registre, počítadlá ( synchrónne, asynchrónne, dopredu, dozadu, obojsmerné), posuvné registre. Oskúšajte funkcie:
   1. binárneho asynchrónneho počítadla vpred;
   2. binárneho asynchrónneho počítadla vzad;
   3. binárneho asynchrónneho počítadla vpred.BCD;
   4. posuvný register;
   5. sériové a paralelné vkladanie dát do posuvného registra.
 1. Použitie integrovaných počitadiel typu 7490, 7493. Skrátenie počítačového cyklu pomocou spätných väzieb. Oskúšajte funkciu:
   1. desiatkového počítadla 7490;
   2. binárneho počítadla 7493;
   3. s použitím počítadla 7493 realizujte delič 1:5, 1:8, 1:8 a pod.;
   4. s použitím počítadiel 7493 ovládaného multiplexora a demultiplexora oskúšajte séruový prenos dát.
     
    Literatúra:
    • L1: Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia 2, 1990 (str. 49-55, str. 65-79, str. 40-42).
    • L2: Dušan Kollár: Praktikum z elektroniky, 1993 (str. 98-100).
 1. Navrhnúť a a oskúšať obvody na generovanie vhodne posunutých impulzov
    Literatúra:
    • L1: Dušan Kollár: Elektronika a automatizácia 2, 1990 (str. 75-79).

Prakticky plán úloh na letný semester 2004


Úlohy sú číslované na základe WEB návodu  
1 úloha

1 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus3,4
2 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus10
3 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus11
4 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus12
5 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus14
6 D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus15
7
D6/1, D3/Pokus1, D3/Pokus2, D3/Pokus5, 6, 7 D3/Pokus16

 


Úlohy sú číslované na základe WEB návodu  
2 úloha

1 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2b
2 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2c
3 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2b
4 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2c
5 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2b
6 D6/2a, D3/Pokus8, D3/Pokus9 D6/2c

Úlohy sú číslované na základe WEB návodu  
3 úloha

1 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D4/(Pokus:4, 5, 6, 7 )
2 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D5/(Pokus:1, 2, 3, 4, )
3 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D4/(Pokus:4, 5, 6, 7 )
4 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D5/(Pokus:1, 2, 3, 4, )
5 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D4/(Pokus:4, 5, 6, 7 )
6 D4/1/Pokus1, D4/Pokus2, D6/3 D5/(Pokus:1, 2, 3, 4, ) 


Úlohy sú číslované na základe WEB návodu  
4 úloha

1 D7/Pokus1 D7/ Pokus 3
2 D7/Pokus1 D7/ Pokus 4
3 D7/Pokus1 D7/ Pokus 3
4 D7/Pokus1 D7/ Pokus 4
5 D7/Pokus1 D7/ Pokus 3
6 D7/Pokus1 D7/ Pokus 4 


Úlohy sú číslované na základe WEB návodu  
5 úloha

1 D8/Pokus1 D8/ Pokus 3a
2 D8/Pokus1 D8/ Pokus 3b
3 D8/Pokus1 D8/ Pokus 5a
4 D8/Pokus1 D8/ Pokus 5b
5 D8/Pokus1 D8/ Pokus 5c
6 D8/Pokus1 D7/ Pokus 5
7 D8/Pokus1 D8/ Pokus 9
 
Číslo variantu úlohy Meno študenta
1
2
3
4
5
6
7If you have comments or suggestions, email me at Kollar@fmph.uniba.sk